İslamiSohbet.com.tr

İslami Sohbet Odaları 24 Saat Açık.

Namaz Sureleri – Dua Sitesi

Dua sitesi Subhânakallâhumma ve bihamdika wa tabâra kasmuk ve taâlâ jadduka (wa jalla thanâuka) walâ ilâha ghayruk.
(wa jalla thanâuka) sadece cenaze namazında okunuyor.

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Alhamdu lillâhi Rabbil âlamîn Arrahmânirrahîm. Mâliki yawmiddin, Iyyâka na’budu ve iyyâka nastaîn. Ihdinassırâ-dal mustaqîm. Sıradalladhîna an’amta alayhim, ghayril maghdhûbi alayhim waladhdhallin (Âmîn)
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanrılı, en acıyan
Tüm övgüler ve şükürler Allah’a, insanoğlunun Rabbi, en tanrılı, en acıyan , İntikam Gününün tek sahibi, sizlere (Yalnız) ibadet ediyoruz, ve siz (Yalnız) yardım isteyin, bizi Doğru Yol’a yönlendirin. Sizin Rahmetinize bahşedilenlerin, öfkenizi kazananlar değil, yoldan çıkanlar için. (Allah, çağırmamızı kabul et.)

At-tahiyyâtu lillâhi-salawâtu waddayyibatu, Assalâmu alayka ayyuhannabiyyu ve rahmatullâhi ve barakâtuhu assalâmu alaynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Ashhadu bir lâ ilâha illallah biz anna Muhammadan abduhû wa rasûluhû ashhadu.

Namaz Sureleri Allâhumma salli alâ Muhammadin ve alâ’al Muhammadin Kama sallayta ala Ibrâhîme ve alâ âil Ibrâhîm. Innaka Hamî-dun Majîd.
Allâhumma bârik alâ Muhammedin ve alâ’al Muhammadin, Kama barakta alâ Ibrâhîma ve alâ âli Ibrâhîm. Innaka Hamî-dun Majîd.
Tercüme:
Allah’ım, Muhammed’e (onun üzerine barış) ve İbrahim’e ve hatta ona bağlı olanlara bile bağlı olanlara (Allah’a karşı) eğin. Şüphesiz, tüm Şanslısınız.
Ey Allah’ım, Hz. Muhammed (as) ve ona itaat edenler, İbrahim (as) ‘yı ve ona bağlı olanları kutsa da, Verily sizler, her Şahane bir Şahane!

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Allâhu lâ ilâha illâhwal Hayyul-Qayyum, lâ ta’khuzuhû sinatun walâ nawm, lahû mâ fissamâwâti wamâ fil ardhi. Adam dhallazî yashfau indahû illâ bi idhnihî, ya’lamu mâ bay-na aydîhim wamâ khalfahum, walâ yuhîdûna bishayin min ilmihî illâ bimâ shâa, wasi’a kursiyyuhussamawati wal ardh wala yaûduhû hıfzuhumâ ve Huwal aliyyul adhîm.

Allâhumma innâ nastaînuka wa nastraghfiruka ve nastah-dîk, wa nu’minu bika ve nat’bu ilayka ve natawakkalu alayka wa nuthnî alaykal khayra kullahû nashkuruka walâ nakfuruka, wa nakhlau ve natruku adam yafjuruka. Allâhumma iyyâka na’budu wa laka nusallî ve nasjudu ve ilayka nas’â wa nahfidu narjû rahmataka ve nakhshâ adhâbaka, inna adhâbaka bil kuffâri mulhık.

Rabbanâ âtinâ fiddunyâ hasanatan wa fil Akhirati hasanatan waqınâ adzâbannâr. Rabbanaghfirlî ve liwali-dayya ve lilmu’minîna yawma yaqumul hisâb.
Tercüme:
Ey Rabbimiz, bu dünyada bize iyi ahirette iyi davranın ve bizi cehennem ateşinin cezasından koruyun. Rabbimiz, hesaplaşma yapıldığında beni ve ailemi ve tüm inananları affet

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Qul aûdhu bi Rabbinnâsi, Malikinnâsi, Ilâhinnâsi. Min sharril waswasil khannâsi. Alladhî yuwaswisu fî sudûrinnâsi. Minal jinnati wannasi.
Tercüme: Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
De ki: İnsanlığın Efendisi, İnsanlığın Kralı, İnsanoğlunun İlmiyle Sığınağıyorum, fısıldayan kötülüğün kötülüğünden (kim yüreklerin yüreklerine fısıldayan şeytan), geri çekildikten sonra bir kişinin kalbindeki fısıltısından Allah), “İnsanoğlunun, cinlerin ve insanın göbeğinde kim fısıldıyor?”

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Qul aûdhu bi Rabbil Falaq. Min sharri mâ khalaq. Wa min sharri ghasiqin idhâ waqab. Wa min sharrinnaffâthâti fil uqad. Wa min sharri hâsidin idhâ hasad.
Tercüme:
Allah adına, en tanınmış, en merficul.
De ki: Allah’a, günahın Rabbi’ne sığınmak, O’nun yarattığı şeyin kötülüklerinden, Karanlığın kötülüğünden (gecenin) karanlığından geldiğince, Ve ne zaman ne zaman cadılık yapanların kötülüğünden gün knot içinde darbe, ve envi olduğu zaman envier kötülükten.

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Qul Huwallahu ahad. Allâhussamad. Lam yalid wa lam yû-lad. Wa lam yakun lahû kufuwan ahad.
Tercüme:
Allâh adına, en tanınmış, en acıyan.
De ki: (Ey Muhammed Suresi) O, Allah’ın Kendisi Yeterli Üstadıdır. Bütün yaratılanların ihtiyaç duyduğu, O, ne yediği, ne de O’nun unutulduğu, Ve O’nunla eş-eş ya da mukayese edilemez.

Rahîm Tabbat yada abi Lahabin wa tabba. Mâ aghnâ anhu mâluhû wa mâ kasab. Sayaslâ naran dhâta lahabin wamraatuhu ham-mâlatal hatab. Fî jîdihâ hablun min masad.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
Abû Lahab’ın iki eline son verin ve yok olun! Onun serveti ve çocukları ona faydası olmayacak! Alev alevlerinin Ateşinde yakılacak! Ve karısı da, tahta taşıyan, boynunda, bükülmüş bir Masad ipi (palmiye lifi).

Rahîm Idhâ jâa nasrullâhi walfath. ve raaytannâsa yadkhulûna fii dînillâhi afwâjâ. Fasabbih bi hamdi Rabbika wastaghfirh. In-nahû kâna tawwâbâ.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
Allah’ın yardımına geldiğinde (sizin için, Ey Muhammed düşmanları karşı) ve fethi (Meccah), Ve halkın Allah’ın dinine (islam) girdiği görüyorsunuz, böylece Rabbinizin övgülerini yüceltiniz, ve Affetmesini isteyin, Verily O, tövbe eden ve affeden kimdir.

Rahîm Qul yâ ayyuhal kâfirûn. La a’budu mâ ta’budûn. “Wa la an-tum âbidûna mâ a’bud. Walâ ana âbidun mâ abadtum. Walâ antum âbidûna mâ a’bud. Lakum dînukum waliya dîn.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
De ki: (Ey Muhammed Suresi) Ey kâfirlere taptığınız ibadetlere tapıyorum, ne ibadet ettiğime de tapmayacaksınız, ve ibadet ettiginize tapmam, ne ibadet ettiğime de tapmayacaksınız. Senin dinin ve benim dinim.

Rahîm Innâ a’daynâ kalkawthar. Fasalli li Rabbika Wanhar. Inna shâniaka huwal abtar.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
Şüphesiz, size (Ey Muhammed pbuh) Al-Kawthar’ı (cennetteki bir nehir) verdik, bu yüzden Rabbinize dua edip (sadece O’na) kurban edersiniz. Çünkü sizden nefret eden (O Muhammed pbuh) için o kesilir. kapalı (bu dünyadaki ve ahiretteki kuşaktan ve her şeyden).

Rahîm Araaytalladhî yukadhdhibu biddîn. Fadhâlikaladhî yadu’ul yatım. Walâ yahudhdhu alâ da’âmil miskin. Fawaylun lil musallîn. El-ladhînahum bir Salâtihim sâhûn. Alladhînahum yurâûn. Ve yam-na’ûnal mâ’ûn.
Tercüme:
Allah’ın adıyla,
en tanınmış , en merhametli Reşiteyi reddeden onu gördünüz mü? O, yetimini itiraf eden ve Al-Miskîn’in (fakirlerin) beslenmediği çağrısıdır. Öyleyse, o ibadet edenlere, dualarını erteleyenlere (belirtilen sabit zamanlarından), sadece iyi işler yapanlara, Görülecek, (erkek) Ve Al-Mâûn’ı tevkif

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Li îlâfî Quraish. ilâfihim rihlatashshitâi wassayf. Falya ‘budû Rabba hâdhal bayt. Alladhî ad’amahum min jû’in wa âmanahum min khawf.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
(Bu, Allah’tan büyük bir lütuf ve korumadır) Kur’an’ın evcilleştirilmesi için, (Ve Allah’ın lütfu ve himayeleri için tüm haklarımızla, biz nedeniz) Kuran karavanlarını kışın (güneye) ve yazın (hiç korkmadan kuzeye), Öyleyse onlara, bu Evin Efendisine (Kâbe), (O), onları açlığa karşı besleyen ve onları korkudan koruyan Tanrı’ya ibadet etsinler.

Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm
Alam tara kayfa fa’ala Rabbuka bi ashâbil Fîl, Alam yaj’al kaydahum fî tadhlîl. Wa arsala alayhim dayran Abâbîl. Tarmîhim bi hıjâratim min sijjîl. Faja’alahum ka’asfin ma’kûl.
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanınmış, en acıyan.
Rab’bin Filin sahipleriyle nasıl başa çıktığını görmediniz mi? O arsalarını yoluna geçirmedi mi? Ve onlara karşı kuşlara, sürüler halinde gönderdiler. Onları sijjîl (pişmiş toprak) taşlarıyla çarptırarak, Ve onları boş bir sap alanı gibi yaptı.

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Waylun likulli humazatin lumazah (1) Alladhî jama’a malan wa’addadah (2) Yahsabu anna mâlahû akhladah (3) Kallâ layunbadhanna filhudamati (4) Wa mâ adrâka malhu-damah (5) Nârullahil muqadah ( 6) Allatî taddali’u alal’afidah (7) Innahâ alayhim mu’sadah (8) Fî amadin mumaddadah (9)
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanrılı, en acıyan .
Her iftiracı ve backbiter için, Kim zenginliği topladı ve saydı, O zenginliğinin sonsuza dek süreceğini düşünüyor! Ney! Şüphesiz, o ezici Ateşe atılacak, Ve o, Ateşi ezdiğini bilmene sebep olacak ne? Allah’ın ateşi, yüreklerin üzerinden atlayan çırpınışa, Şüphesiz, onlar, gerilmiş sütunlarda, onların üzerine kapatılacaklardır (onlar, sütunlarla ateşte cezalandırılacaklar)

Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm
Wal Asr (l) innal insana lafî khusr (2) IIIalladhîna âmanû wa amilussâlihâti ve tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr (3)
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanrılı, en acıyan .
Al-‘Asr tarafından (zaman), Verily, insan kayıptır, Doğru olanlara inanır ve iyi işler yaparlar, birbirlerini tavsiye ederler ve birbirlerini sabırla tavsiye ederler.

Rahîm Alhâkumuttakâthur (1) Hattâ dhurtumul maqabir (2) Kallâ saw-fa ta’lamûn (3) thumma kallâ sawfa ta’lamûn (4) Kallâ yasa ta’lamû-na ilmal yaqîn (5) Latarawunnal jahîm (6) Thumma latarawunna-hâ aynalyaqîn (7) Thumma latusalunna yawma idhin aninna’îm (8)
Tercüme:
Allah’ın adıyla, en tanrılı, en acıyan .
Karşılıklı rekabet (dünyevi şeylerin yığılması için) sizi yönlendirir, Mezarları ziyaret edene kadar, Nay! Bilmen için geleceksin! Yine hayır! Bilmen için geleceksin! Ney! Eğer emin bir bilgi sahibi olsaydınız, Verily’i alevlendiren Ateşi görürsünüz, Ve yine, onu belli bir görüş ile göreceksiniz! Sonra o gün sevgiler hakkında sorulacak.

Bismillâhir-Rahmânir-
Rahîm Alqari’atu (1) Malqari’ah (2) Wa mâ adrâka malqari’ah (3) Yawma yakûnunnâsu kal-farâshilmabthûth (4) Wa takûnul ji-bâlu kal’ihnil manfûsh (5) Faammâ man thaqulat mawazinu-hû (6) Fahuwa fî ı’shatın radhıyah (7) Wa amma adam khaffat mawazinuhu (8) Fa ummuhû hawiyah (9) Wa mâ adrâka mâ-hiyah (10) Nârun hâmiyah (11)
Tercüme:
adına Allah, en tanınmış, en acıyan.
El-Kaide (Çarpıcı Saat, Kıyamet Günü) ne çarpıcı (Saat)? Ve ne kadar çarpıcı (Saat) olduğunu size ne anlatacaksınız? İnsanoğlunun dağınık güveler gibi olacağı bir Gün, Ve dağlar taranmış yün gibi olacak, O zaman için (iyi işler) dengesi ağır olacak, hoş bir hayat yaşayacak (cennette) onun dengesi (iyi işler) hafif olacak, onun evi Hawiyah olacak, Ve ne olduğunu anlatan ne olacak? Bu son derece ateşli bir Ateş!

Alam nashrah laka sadrak (1) Wa wada’na anka widhrak (2) Alladhî anqadha dhahrak (3) Wa rafa’nâ laka dhikrak (4) Fainna ma’al usri yusrâ (5) Inna ma ‘ al ‘usri yusrâ (6) Faidhâ faraghta fansab (7) Wa ilâ rabbika farghab (8)
Çeviri:
Allah’ın adıyla, en tanrılı, en acıyan .
Göğsünüzü sizin için açmadınız mı (O Muhammad pbuh)? Ve senden yükünü kaldırmışsın, Hangi sırtını indirdi? Ve şöhretinizi yükseltmedik mi? Şüphesiz, her zorluk ile birlikte, rahatlamadır, yani (işin) bittiğinde, Allah’ın ibadetine kendini ada. Ve Rabbinize (Yalnız) karşı niyetiniz ve umutlarınız.

Updated: 11 Ağustos 2018 — 19:49

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İslamiSohbet.com.tr - Türkiye'nin Resmi İslami Sohbet Odaları 24 Saat Açık.